புதிய செய்தி :

Category: கவிதைகள்

ஒரு கவிதை எழுதினேன் – கிணறு – மோகன். ச

ஒரு கவிதை எழுதினேன் – கிணறு இத்தனை வயதுவரை வீடு கட்டாமல்...

ஒரு கவிதை எழுதினேன் – எங்கே அன்பு

ஒரு கவிதை எழுதினேன் – எங்கே அன்பு ஒரு சிறு விதையால் இவ்வளவு...

ஒரு கவிதை எழுதினேன் – மாறாத மனசு

பூட்டை ஒருமுறை இழுத்துப் பார்த்துவிட்டு கிளம்புகிற...

ஒரு கவிதை எழுதினேன்.. (சன்னல் என்னை திறந்தது)

பேருந்தோ புகைவண்டியோ வகுப்பறையோ, சன்னாலோர இருக்கை...