ஜப்பான் மன்னர் 2019-ம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் பதவி விலகுகிறார்.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: